اهداف و ارزش ها

اهداف و ارزش ها

اهداف و ارزش های شرکت صنایع غذایی دانه های آفتاب رئوف (آیتونا) عبارتند از:  تکريم مشتری، کسب و کار -  اعتقاد به اصل هم افزایی - مسئولیت پذيری در برابر جامعه - - رضايت کارکنان - يادگیری، نوآوری و سرآمدی - تعهد به پرورر استعدادها - توسعه فرهنگ کار - مثبت انديشی - صداقت و وفای به عهد دررفتار سازمانی - نوآوری - تحول پذيری -حمایت از مشتری - رضايت مشتری - قیمت مناسب - سرعت تحويل مناسب - ارتقاء مستمر کیفیت - رشد بهره وری - اعمال کار تیمی و برقراری تیم های جامع و متخصص - کیفیت - ايمنی و بهداشت – جذابیت