کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

شرکت صنایع غذایی دانه های آفتاب رئوف  دارای یکی از مجهز ترین آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد غذایی در ایران میباشد.

آزمایشگاه این شرکت مجهز به تکنولوژی و امکانات مدرن روز می باشد.